STRONA GŁÓWNA
Korzyści dla pracodawców
Porady dla pracodawców
Zwolnienia z wpłat na PFRON
Giełda pracy
Osoba niepełnosprawna prowadzi firmę
Najczęściej używane pojęcia
Kampania społeczna
Aktualności
Polecane Linki
Galeria

Porady dla pracodawców

OBOWIĄZKI WOBEC ZATRUDNIONEJ OSOBY NIEPEŁNOSPARWNEJ

Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych następuje na takich samych zasadach jak w przypadku zatrudnienia osób pełnosprawnych – wybierając pracownika należy brać pod uwagę jego doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

Podstawowym aktem normatywnym regulującym prawa i obowiązki pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w tym również uprawnienia niepełnosprawnego pracownika, jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 44 poz. 908 z późn. zm.). Sytuacje w stosunkach pracy, tak jak wszystkich innych pracowników, regulują przepisy prawa pracy, przede wszystkim Kodeksu Pracy.

Osoba niepełnosprawna może pracować pod warunkiem, że zostanie dopuszczona do pracy przez lekarza medycyny pracy (jak każdy pracownik), a praca na danym stanowisku jest zgodna ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu lekarza orzecznika.

Skrócony czas pracy
- Osoba niepełnosprawna nie może pracować dłużej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
- Czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie może przekraczać 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
- Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
Przepisów tych nie stosuje się do osób zatrudnionych przy pilnowaniu.
Pracownik może na swój wniosek zrezygnować z tego przywileju, gdy wyrazi na to zgodę lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę. Koszty badań ponosi pracodawca.
Stosowanie skróconych norm czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości.
Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na normy czasu pracy obowiązujące osoby niepełnosprawne ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.

Dodatkowa przerwa w pracy
Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.

Dodatkowy urlop
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.
Urlop ten nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów - jeżeli jego wymiar przekracza10 dni roboczych.

Zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
1) w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej jednak niż raz w roku
2) w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy oblicza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnienia od pracy nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Zwolnienie od pracy udzielane jest przez pracodawcę na podstawie wniosku o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzonego przez lekarza sprawującego opiekę nad osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. We wniosku lekarz określa rodzaj turnusu i czas jego trwania.
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności powinna przedstawić pracodawcy skierowanie na turnus rehabilitacyjny w takim terminie, który umożliwi zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie.
Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia jest przedłożony pracodawcy dokument, który potwierdza pobyt na turnusie, wystawiony przez organizatora turnusu.

Gdzie szukać niepełnosprawnych pracowników
Pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności można znaleźć zamieszczając własną ofertę w urzędach pracy, biurach pośrednictwa pracy i biurach karier, a także na tej stronie w sekcji „Giełda pracy’’.

Należy jednak pamiętać, że do ubiegania się o zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy uprawnia wyłącznie zatrudnienie osoby niepełnosprawnej należącej do jednej z dwóch określonych grup:
1) bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy (czyli wcześniej zarejestrowanych w PUP),
2) pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy.

Przed poniesieniem jakichkolwiek kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska pracy należy skontaktować się z jednostką organizacyjną wyznaczoną przez starostę lub prezydenta miasta np. PUP, PCPR., która szczegółowo określi możliwości i wysokość dofinansowania.
Więcej o korzyściach wynikających z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w sekcji ”Korzyści dla pracodawców”.

WsteczDo góry
Portal prowadzi: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II, 13 00 - 828 Warszawa, tel. (022) 50 55 500, email: kontakt@sprawnizawodowo.pl