STRONA GŁÓWNA
Korzyści dla pracodawców
Porady dla pracodawców
Zwolnienia z wpłat na PFRON
Giełda pracy
Osoba niepełnosprawna prowadzi firmę
Najczęściej używane pojęcia
Kampania społeczna
Aktualności
Polecane Linki
Galeria

NOCLEGI NA SZKOLENIA

Jastarnia (onet noclegi)
Sopot (onet noclegi)
Poznań (onet noclegi)

Najczęściej używane pojęcia

Mały przedsiębiorca to taki, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Średni przedsiębiorca to taki, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Przedsiębiorców, którzy nie spełniają ww. warunków, określa się mianem dużych.

Pomoc de minimis jest to pomoc udzielana pracodawcy zgodnie z warunkami określonymi w:
- rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Łączna wartość każdej bezzwrotnej pomocy o charakterze de minimis nie może przekroczyć: wysokości 200 tys. euro w ciągu trzech lat budżetowych. W przypadku podmiotów działających w sektorze transportu wartość pomocy nie może przekroczyć 100 tys. euro .
- rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa. Łączna wartość bezzwrotnej pomocy o charakterze de minimis nie może przekroczyć 30 tys. euro.

Przeciętne wynagrodzenie - to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Najniższe wynagrodzenie, użyte jako podstawa do wyliczenia kwoty należnego dofinansowania zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy to minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, ustalane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2000 r. Nr 200, poz.1679 z późn. zm.).

Koszty płacy - to wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ustawa o rehabilitacji (...) - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92 z późn. zm.)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - oznacza przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Niepełnosprawność - oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu,
w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Status niepełnosprawnego posiada osoba legitymująca się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności, jeśli powstała ona przed 16 rokiem życia, albo ważnym orzeczeniem o grupie inwalidzkiej.
Pierwszą grupę inwalidzką traktujemy na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, drugą z umiarkowanym, a trzecią z lekkim.
Jeśli lekarz orzecznik ZUS orzekł stopień niezdolności do pracy, traktuje się go jako odpowiedni stopień niepełnosprawności. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o
- całkowitej niezdolności do pracy i o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest równe z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- całkowitej niezdolności do pracy – o umiarkowanym,
- częściowej niezdolności do pracy – o lekkim.
Status niepełnosprawnego mają też osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, orzeczonej przed 1 stycznia 1998 r. Traktuje się je jako osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, jeśli przysługuje im zasiłek pielęgnacyjny,
a pozostałe jako osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

WsteczDo góry
Portal prowadzi: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II, 13 00 - 828 Warszawa, tel. (022) 50 55 500, email: kontakt@sprawnizawodowo.pl